Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Tjänster - Privatpersoner

Bland annat


Bistår med förslag till kontrollplan

Medverkar vid kontroller

Avger ett utlåtande

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet, kompetens och certifiering som krävs för att genomföra uppdrag.

Kontrollansvarig enligt PBL

att samhällets krav uppfylls


Vi förklarar hur byggprocessen går till, vilka lagkrav som påverkar dig som byggherre och vem som ansvarar för vad. Vi bestämmer tillsammans vilka kontroller ska göras och vem som ska kontrollera. Vi hjälper dig hela vägen från start till mål!

Bland annat


A-ritningar

Rambeskrivningar

Tekniska beskrivningar

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Bygglov- och Bygghandlingar

Nybyggnad, Tillbyggnad och Ombyggnad


Vi arbetar med 2D och 3D modeller

Bland annat


K-ritningar

Konstruktionsdokumentation

Dimensioneringskontroll

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, certifiering, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Konstruktionshandlingar

Trä-, Stål- och Betongkonstruktioner


Vi arbetar med 2D och 3D dimensionering

Bland annat


Upptäcker byggfel i tidigt skede

Bistår med tekniska lösningar

Kontrollerar utfört arbete

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Teknisk Kontrollant

löpande kontroll att arbete utförs fackmässigt


Vi rekommenderar att du anlitar en eller flera kontrollanter i ditt projekt. Kontrollanten ser till att arbete utförs fackmässigt och att byggfel upptäcks i ett tidigt skede. Även vår kontrollansvarig kan bistå med tekniska kontroller.

Du kan känna dig tryggt med oss

 

För dig som privatperson gäller Konsumenttjänstlagen. För din ytterligare trygghet upprättar vi uppdragsbekräftelse som ansluter till ABK 09 och är ett komplement till lagstiftningen.

 

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.


ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.


Bland annat i standardavtalet ABK 09 avtalas konsultansvarstid som är 10 år.


Vi tar ett helhetsansvar för genomfört uppdrag. Vi har konsultansvarsförsäkring som uppfyller alla krav i ABK 09.

3D-modell