Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen

Vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs.


Kontrollansvarig måste vara certifierad.

 

 

 

Kontrollansvariges funktion

 

Byggherren bestämmer kontrollansvariges uppdragsomfattning, men arbetsuppgifter styrs av Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) 10 kap 11 §:

 

En kontrollansvarig ska

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.


Bland annat


Bistår med förslag till kontrollplan

Medverkar vid kontroller

Avger ett utlåtande för slutbesked

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet, kompetens och certifiering som krävs för att genomföra uppdrag.