Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Teknisk kontrollant

ska medverka i ditt projekt att arbete utförs fackmässigt och att byggfel åtgärdas

Kontrollen är en rättighet som byggherren har och som byggherren kan utöva i den omfattning och på det sätt som han finner lämpligt. Byggherren kan utse en eller flera kontrollanter. Byggherren ger kontrollanten det uppdrag, de instruktioner, de befogenheten etc. som han anser lämpligt. 

 

 

 

Kontrollens funktion

 

Syftet med kontrollen är att redan under entreprenadtiden kunna upptäcka, påtala och avhjälpa fel i Entreprenaden. Genom kontrollen kan:

  • undvika att fel upprepas genom att påtalas i ett tidigt skede;
  • att fel kan upptäckas och avhjälpas när avhjälpandet medför minst olägenhet för båda parter;
  • att entreprenaden vid slutbesiktningen har få fel. I detta syfte finns också kvalitetssäkringen.


Ytterligare ett syfte med kontrollen kan vara att ge beställaren en möjlighet att påverka entreprenörens val av utförande och material där entreprenören - såsom särskilt vid totalentreprenaden - har en sådan valmöjlighet.
Bland annat


Upptäcker byggfel i tidigt skede

Bistår med tekniska lösningar

Kontrollerar att arbete utförs fackmässigt

Låt oss hjälpa dig


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.