Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

GDPR-Policy


Denna policy tillämpas när Vintish Consulting AB behandlar personuppgifter.


Vintish Consulting AB behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) och nedan angivna principer. Policyn omfattar alla personuppgifter som Vintish Consulting AB erhåller från medarbetare, leverantörer och andra med vilka Vintish Consulting AB har affärsrelationer.


Insamling av personuppgifter

Vintish Consulting AB samlar in bara de personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för.


I normal fall samlar vi in dina personuppgifter för att genomföra och dokumentera vårt uppdrag:

  • när du kommer i kontakt med oss;
  • när du gör en offertförfrågan;
  • när vi utför arbete åt våra kunder som kräver samordning med andra deltagare.


Vintish Consulting AB har som policy att inte begära känsliga personuppgifter såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning. Vi föreslår inte att du lämnar känsliga personuppgifter. Om du lämnar skriftligt sådana uppgifter betraktar dock Vintish Consulting AB detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna i enlighet med det ändamål som angivits i samband med lämnandet av uppgifterna.


Användning av personuppgifter

Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att dela dina personuppgifter bara med din vetskap och med ditt samtycke.


Bevaring av personuppgifter

Vintish Consulting AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker för obehörigt spridande av personuppgifter. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter. Vintish Consulting AB anställda är skyldiga att hålla sådana känsliga uppgifter konfidentiella.


Radering av personuppgifter

Vintish Consulting AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och för att fullgöra vårt åtagande. På begäran ska Vintish Consulting AB ta bort alla personuppgifter från sina system och handlingar om det inte finns begränsningar enligt lag och andra bestämmelser.


Medarbetarnas ansvar

Vintish Consulting AB medarbetare är skyldiga att följa policyn.