Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Tjänster - Ägare av Kulturarv

Oavsett om det är större eller mindre underhållsåtgärder

 

Vi hjälper er med underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och underlag till ansökan om KAE från Stiftet.

Bland annat


Bedömning av tillstånd/skick

Förslag till åtgärder

Preliminär byggkostnadskalkyl

Låt oss hjälpa er


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Statusbesiktningar

tillståndsbedömning av fast kulturarv


Statusbesiktning kan utföras i olika sammanhang som till exempel för att uppdatera underhållsplaner eller för att ta fram åtgärdsprogram till större restaurering. Uppdrag kan omfatta en hel byggnad eller en del av den som till exempel taktäckning och/eller bärande konstruktion.

Bland annat


Uppmätningsritningar

Konstruktionsberäkningar

Resistansmätningar

Låt oss hjälpa er


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Utredningar

att reda ut skadans orsak eller omfattning


Inte alltid går att upptäcka läckage, vad är orsak till konstruktionsbrister eller hur dolda delar ser ut vid en statusbesiktning. I vissa fall räcker det med att kontrollera relationshandlingar och i vissa fall behövs större insats som till exempel provtagning, beräkningar, ingrepp i befintlig konstruktion med mera. 

Bland annat


Teknisk beskrivning

Detaljritningar

Mängdförteckning

Låt oss hjälpa er


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Projektering

underlag till upphandling och/eller genomförande


För att få ett bra resultat utfört till rätt kvalitet, tid och kostnad krävs det en bra planering och projektering. Ju mer utarbetat och genomtänkt underlag tas fram desto mindre tid och lägre kostnad bli vid genomförande.

Bland annat

Förbesiktningar

Löpande kontroll

Slutbesiktning

Låt oss hjälpa er


Vi har den teknisk utbildning, erfarenhet och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag.

Kontroller och besiktningar

att arbete utförs enligt kontraktshandlingar och med rätt kvalitet


En viktig del i en Total- eller Utfarandeentreprenad är kontroller för att säkerställa att arbete utförs med utlovad kvalitet och enligt upprättade bygghandlingar. Brister vid genomförande kan leda till stora underhållskostnader och även förvanskning av kulturarv.

Ni kan känna er tryggt med oss

 

För er trygghet upprättar vi uppdragsbekräftelse som ansluter till ABK 09.

 

ABK 09 omfattar allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.


ABK 09 kan användas inom alla teknikområden, från inledande skeden på idéstadiet till avslutande detaljprojektering under utförandeskedet. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté.


Bland annat i standardavtalet ABK 09 avtalas konsultansvarstid som är 10 år.


Vi tar ett helhetsansvar för genomfört uppdrag. Vi har konsultansvarsförsäkring som uppfyller alla krav i ABK 09.

3D-modell