Vintish Consulting AB - Byggkonsultföretag

Tjänster - Byggnadsminnen och Kyrkliga Kulturminnen

Oavsett om det är större eller mindre underhållsåtgärder

 

Vi hjälper er med underlag till ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och underlag till ansökan om KAE från Stiftet.

Bland annat


Bedömning av tillstånd/skick

Förslag till åtgärder

Preliminär byggkostnadskalkyl

Statusbesiktningar

tillståndsbedömning av fast kulturarv


Statusbesiktning kan utföras i olika sammanhang som till exempel för att uppdatera underhållsplaner eller för att ta fram åtgärdsprogram till större restaurering. Uppdrag kan omfatta en hel byggnad eller en del av den som till exempel taktäckning och/eller bärande konstruktion.

Bland annat


Uppmätningsritningar

Konstruktionsberäkningar

Resistansmätningar

Utredningar

att reda ut skadans orsak eller omfattning


Inte alltid går att upptäcka läckage, vad är orsak till konstruktionsbrister eller hur dolda delar ser ut vid en statusbesiktning. I vissa fall räcker det med att kontrollera relationshandlingar och i vissa fall behövs större insats som till exempel provtagning, beräkningar, ingrepp i befintlig konstruktion med mera. 

Bland annat


Teknisk beskrivning

Detaljritningar

Mängdförteckning

Projektering

underlag till upphandling och genomförande av takarbeten


För att få ett bra resultat utfört till rätt kvalitet, tid och kostnad krävs det en bra planering och projektering. Ju mer utarbetat och genomtänkt underlag tas fram desto mindre tid och lägre kostnad bli vid genomförande.

Bland annat

Förbesiktningar

Löpande kontroll

Slutbesiktning

Kontroller och besiktningar

att arbete utförs enligt kontraktshandlingar och med rätt kvalitet


En viktig del i en Total- eller Utförandeentreprenad är kontroller för att säkerställa att arbete utförs med utlovad kvalitet och enligt upprättade bygghandlingar. Brister vid genomförande kan leda till stora underhållskostnader och även förvanskning av kulturarv.

3D-modell